Καταστατικό

Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Τουρισμού και ΝαυτιλίαςΗ Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού και Ναυτιλίας ιδρύθηκε το 2017, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η λειτουργία της διέπεται από τα άρθρα του καταστατικού της, τις διατάξεις του Ν. 4179/2013 με τον τίτλο «Απλούστευση Διαδικασιών για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό, Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις», όπως ο νόμος αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθώς και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου.

  • Καταστατικό ( σε μορφή .pdf )